top of page

วิดีโอบันทึกการบรรยาย ASA Forum 2019 ทั้งหมด

วิดีโอบันทึกการบรรยาย ASA Seminar 2019 ทั้งหมด

LIVING GREEN

งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

 

นับเป็นครั้งแรกของงานสถาปนิกที่จะสร้าง “ประสบการณ์สีเขียว” (Green Experience) ให้กับผู้ชม ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างนิทรรศการต่างๆ การออกแบบแสงภายในพื้นที่การจัดแสดงที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน  แนวคิดการลดขั้นตอนการใช้กระดาษในการทำงานระหว่างผู้จัดงานและผู้แสดงงาน ระบบการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน และการนำวัสดุที่เกิดขึ้นจากการจัดงานไปใช้ใหม่หลังจบงาน

E-Book "กรีน อยู่ ดี"

baseball betting predictions

SMART CITIES

EXHIBITION

นําเสนอผลของการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการของเมือง Smart Cities ช้ันนําของทั้งไทยและต่างประเทศ ที่พัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการการวางแผน/ผัง และออกแบบเมือง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาเมือง/ย่านเมือง และนําเสนอนวัตกรรมที่เป็น องค์ประกอบหลักของ Smart City เช่น Smart Mobility, Smart Energy, Smart Infrastructure, Smart Governance ที่นําเทคโนโลยี IoT, Big Data/Open Data, PlanTech มาใช้ร่วมกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การนําและวิสัยทัศน์ของ ผู้นําของเมือง นิทรรศการน้ีเป็นการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมสถาปนิกในต่างประเทศ และองค์กรด้าน Smart Cities

ZERO WASTE

EXHIBITION

นิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นนิทรรศการเพื่อให้เรารู้จักและจัดการขยะเพื่อโลก และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ขยะ

ว่าเราทุกคนต่างเป็นผู้สร้างสิ่งนี้ ก่อนจะจัดการ

อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือเริ่มต้นจากตัวเอง

baseball betting predictions
baseball betting predictions

GREEN BUILDING SHOWCASES

EXHIBITION

ปีนี้จะเน้นเรื่องบทบาทของวัฒนธรรมและอาคารเขียวในการที่จะต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการทั้งหมดที่นํามาแสดงเป็นโครงการตัวแทนสถาปัตยกรรมสีเขียวของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งจากไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสถาปัตยกรรมและความสําคัญของสถาปนิกที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาอาคารเขียวในเอเชีย ร่วมกันสร้างเสริมความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ และการบํารุงรักษาวัฒนธรรม เพราะอย่างที่รู้กันดีว่าการทําอาคารเขียวนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ว่ามันคือหน้าที่ของเราทุกคนโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นประเทศใด

ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน

EXHIBITION

เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในงานสถาปัตยกรรมจาก 3 ภูมิภาค เพื่อนําเสนอแนวทาง

สู่การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน

baseball betting predictions

ANNUAL ACTIVITIES

VIDEO

ASA NEWS

Organized by

baseball betting predictions

Sponsored by

baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
baseball betting predictions
bottom of page